DUNES Committee 2017

From left: Prof Ooi, Eng Eong (our new advisor), Nicholas Lim, Lee Ha Yin, Chin Cheen Fei, Chua Geok Lin, Crystall Marie Dawn Swarbrick, Jocelyn Jin Yu, Chin Hui San, Yu Jia, Tay Hwee Goon, Guo Kunyao Alvin